image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Nâng cao hiệu quả đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật ở địa phương

Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng đối với quản lý nhà nước, quản lý xã hội, trong đó có xây dựng nông thôn mới.

Sáng 22/12, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), để tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bảo đảm khả thi, phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở và yêu cầu mới về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, đổi mới toàn diện công tác PBGDPL, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng là công tác quan trọng.

Các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được xác định là công cụ có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm và thực hiện các quyền, lợi ích của người trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng môi trường pháp lý tiến bộ, lành mạnh tại cơ sở.

Cùng với đó, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 cũng như chuẩn đô thị văn minh, các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật còn được bổ sung vào nội dung thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh; được bổ sung là tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn để hướng dẫn về nghiệp vụ đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các văn bản mới về chuẩn tiếp cận pháp luật trên thực tế của một số địa phương còn một số khó khăn, lúng túng.

Do đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật để góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò làm chủ của người dân và xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh tại cơ sở.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức của cấp xã, trước hết là các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ việc tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được giao gắn với từng tiêu chí, chỉ tiêu cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng văn bản, cung cấp thông tin, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở, PBGDPL…

Xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật thực chất, hiệu quả

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Lắk Phan Thị Hồng Thắng nêu rõ công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng đối với quản lý nhà nước, qu