image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Ngành Thanh tra siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Sáng 6/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết: Năm 2022, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ giao đột xuất nhưng Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu, triển khai và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất; tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực quan trọng, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra để xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.371 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 6.084 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 72,7% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Tổng hợp kết quả xử lý sau thanh tra: Đã thu hồi 3.440 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 52,0%), 32 ha đất; xử lý hành chính 4.052 tổ chức, 9.297 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 132 vụ, 181 đối tượng; khởi tố 12 vụ, 22 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 583 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt tỷ lệ 70,1%).

Việc tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực, tỷ lệ người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân tăng so với năm 2021. Trong năm 2022, tổng số công dân được tiếp là 382.491 người (tăng 16,6%) về 284.897 vụ việc (tăng 19,4%), có 3.031 đoàn đông người (tăng 23,7%). Các cơ quan hành chính tiếp nhận 385.768 đơn các loại; đã xử lý 366.960 đơn, có 316.747 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 82,1% tổng số đơn đã xử lý. So với năm 2021, số đơn các loại tăng 15,6%, đơn khiếu nại tăng 0,3%, đơn tố cáo giảm 8,7%, số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền tăng 12,6%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 7,9%... Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Năm 2023, Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”. Trong năm, Thanh tra Chính phủ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, trong đó triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra.

Toàn Ngành phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành đã tham luận, trao đổi về những kết quả đã đạt được trong năm 2022; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, đề xuất kiến nghị chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Tại Nghệ An, trong năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn các tổ chức Thanh tra Nhà nước trên địa bàn xây dựng Kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; đồng thời thực hiện rà soát, xử lý loại bỏ trùng lặp Kế hoạch thanh tra của các đơn vị. Trong năm 2022, toàn ngành thanh tra đã ban hành quyết định thu hồi 74,606 triệu đồng và 1.545.600 m2 đất (lớn nhất từ trước đến nay); ban hành 3.000 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 14,430 triệu đồng. Tập trung việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra nên tỷ lệ thu hồi trong năm 2022 đạt kết quả cao. Các Kết luận thanh tra ngoài việc kiến nghị xử lý về số tiền sai phạm còn chú trọng kiến nghị các hình thức xử lý đối với các nhân có hành vi sai phạm. Qua thanh tra đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 03 vụ việc.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các Luật: Thanh tra, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng - chống tham nhũng nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ; thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị được thanh tra, hạn chế sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái – Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong năm 2022, đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong ngành Thanh tra trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong năm 2023, cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngành Thanh tra cần tăng cường công tác thanh tra công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tập trung thanh tra đối với các ngành, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Lựa chọn thanh tra công vụ để đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên, có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp, nhất là những khâu, những lĩnh vực để xảy ra sai phạm, có nhiều biểu hiện về nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cùng với đó, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương nhằm không để xảy ra tình trạng “điểm nóng”, cần coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành và các cơ quan Thanh tra. Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành và của từng cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành và hoạt động của ngành...

Kim Oanh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn