image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 1 605
  • Tất cả: 94866
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 01-NQ/ĐU

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 17/8/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị (Nghị quyết số 01). Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu theo nhiệm vụ chính trị của phòng, ban, đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau khi Nghị quyết số 01 được ban hành, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quán triệt, học tập Nghị quyết; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động người đã viết bài thu hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng theo đúng chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng ủy đã bám sát quy chế, phân công nhiệm vụ cho từng Đảng ủy viên phù hợp với nhiệm vụ được giao, từ đó đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy và các cá nhân Đảng ủy viên. Đồng thời, Đảng ủy cũng đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Đảng ủy đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết số 01. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Được sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Cán bộ, đảng viên luôn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp để tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết định, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh kịp thời theo đúng quy định…

Về công tác đổi mới chính trị tư tưởng, nhất là những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị luôn được Đảng ủy coi trọng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và những điều đảng viên không được làm theo đúng quy định. Trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý chí, bản lĩnh, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm túc sinh hoạt đảng định kỳ theo quy định, nội dung sinh hoạt đảng của các chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và luôn bám sát theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn. Công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ như: Phối hợp rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố, công khai TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC… Đồng thời thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên... trong những năm qua đạt nhiều kết quả, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thể hiện rõ vai trò và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chính trị, gắn với chức năng nhiệm vụ chuyên môn. Các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của cơ quan trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo tính dân chủ, khách quan theo đúng quy định…

Hàng năm, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các chi bộ, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trách nhiệm nêu gương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy chi bộ triển khai quán triệt, học tập thực hiện Nghị quyết số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tính tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết số 01 gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao…

Trong thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Nghị quyết số 01; lãnh đạo cấp ủy các chi bộ hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01; chỉ đạo cấp ủy các chi bộ sinh hoạt đảng định kỳ phải tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

PT (Tổng hợp)

Nguồn: Báo cáo số 89-BC/ĐUVP ngày 4/10/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 17/8/2017  của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn