image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 1 584
  • Tất cả: 94845
Thực hiện tiêu chí Hành chính công trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Ngày 29/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 859/VPUB-KSTT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện tiêu chí Hành chính công trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, ngày 09/8/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 5045/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Vì thế, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 5045/VPCP-KSTT để đảm bảo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng UBND tỉnh (phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - điện thoại 02383. 668.789) để được hỗ trợ.

Tại Công văn số 5045/VPCP-KSTT, Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Cụ thể là, công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Đã tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2001/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng mục tiêu số hóa đối với cấp xã được giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 mục III Điều 1 về cải cách thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

Trong 03 năm liên tục liền kề trước năm xét công nhận, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của xã được giải quyết đúng hoặc sớm hạn đạt tối thiểu từ 98% trở lên đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 95% trở lên đối với hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại bước tiếp nhận, xử lý ở cấp xã. Các hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn phải thực hiện xin lỗi theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; không có kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải sửa đổi, bổ sung do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc bị phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện; không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, kết luận là không đúng hoặc vu cáo. 

Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của năm liền kề trước năm xét công nhận và tại thời điểm xét công nhận theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ được xếp tối thiểu từ loại tốt trở lên. 

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt mục tiêu được giao tại khoản 2 mục III Điều 1 về cải cách thủ tục hành chính của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. 

N.B (tổng hợp)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBNDTỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh
Trụ sở: Số 03 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383. 844522; Email: vanphong@ubnd.nghean.gov.vn